شرح وظایف:

·       انجام تشریفات معامله منطبق بر قانون مناقصات و پیگیری کلیه امور مربوط به آن تا مرحله عقد قرارداد

·       بررسی و کنترل اسناد و مدارک لازم برای برگزاری مناقصات منطبق بر قانون مناقصات

·       تنظیم مفاد و شرح پیمان مطابق با موارد درخواست شده واحد متقاضی و منطبق بر قوانین جاری کشور

·       تهیه، تنظیم و کنترل اسناد برآورد مناقصه منطبق بر مقررات و دستورالعملهای جاری کشور

·       بررسی، حل و فصل و صحت محاسبات پیمانی و رسیدگی و اتخاذ تدبیر لازم در جهت حل مسائل و مشکلات قراردادها

·       و همچنین پاسخ گویی به مکاتبات خارج از سازمان و....