در راستای استفاده از توانمندی‌ها و حمایت حداکثری از سازندگان داخلی، ایجاد بانک اطلاعاتی منابع واحد، تسریع در تأمین اقـلام و تجهیزات مورد نیاز در فضـای رقابتـی و همچنین با توجه به درخواست‌های مکرر و گسترده شرکت‌های سازنده و تأمین‌کننده(اعم ار شعبه شرکت اصلی خارجی، نماینده انحصـاری، نماینده انباردار و غیره) از وزارت نفت در تهیه فهرست بلند دستگاه مرکزی و پیگیری از اقدامات بعمل‌آمده و همچنین بر اساس قانون برگزاری مناقصات "پنجمین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه‌گــران دستگاه مرکزی وزارت نفت" به شرح فایل زیر به اطلاع می‌رساند:

 دستورالعمل نحوه تکمیل اطلاعات و مستندات در وب سایت پنجمین فراخـــوان ارزیابی صلاحیت مناقصه‌گـران دستگاه مرکزی وزارت نفـت