بیانیه مأموریت «مدیریت بازرگانی»

·       تامین پایدار و اقتصادی کالا با تمرکز بر ساخت داخل و مدیریت قراردادهای فروش

شرح وظایف و ماموریت

·       تامین و تدارک کالاها، قطعات یدکی، تجهیزات و مواد شیمیایی با رویکرد توسعه ساخت داخل

·       مدیریت موجودی انبارها و کنترل میزان مصارف پالایشگاهها

·       مدیریت روابط شرکاء تجاری و تامین کنندگان داخلی و خارجی

·       تامین و تهیه کالاهای مورد نیاز تعمیرات اساسی پالایشگاههای مجتمع

·       مدیریت روابط با ذینفعان داخلی و خارجی زنجیره تامین کالا

·       فروش داخلی محصولات جانبی

·       مدیریت چیدمان، انبارش و نگهداری استاندارد اقلام و تجهیزات پالایشگاهی

هدف استراتژیک

·       مدیریت بهینه زنجیره تامین کالای مجتمع