سعید پاک سرشت

سعید پاک سرشت

رئیس هیأت مدیره
رسانه جدید

احمد باهــوش

مدیرعامـل و نایب رئیس هیأت مدیره
رسانه جدید

حسین شمشیری شورباخورلو

عضو اصلی هیأت مدیره
ابراهیم جامعی

ابراهیم جامعی

عضو اصلی هیأت مدیره
رسانه جدید

حسن فرهادی

دبیر هیأت مدیره
بهرام حیدری

بهرام حـیدری

عضو علی‌البدل هیأت مدیره
رسانه جدید

مهرداد عبـدی

عضو علی‌البدل هیأت مدیره
رسانه جدید

شهرام فتحی ششده

عضو علی‌البدل هیأت مدیره
رسانه جدید

حسن اسعـدی

عضو علی‌البدل هیأت مدیره