1

مسعود زردویان

رئیس هیأت مدیره
1

هادی هاشم زاده فرهنگ

مدیر عامل و نایب رئیس
1

ولی‌اله دینی

عضو اصلی هیأت مدیره
1

محمدرضا قدسی زاده

عضو اصلی هیأت مدیره
1

مهدی حیدر نژاد

عضو اصلی هیأت مدیره
1

علی بیاتی

عضو اصلی هیأت مدیره
1

جمشید شریفی

عضو عضو علی البدل هیأت مدیره
1

محمدرضا جولایی

عضو علی البدل هیأت مدیره
1

علیرضا یوسفی

دبیر هیأت مدیره