1

مسعود زردویان

رئیس هیأت مدیره
1

هادی هاشم زاده فرهنگ

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
1

محمدرضا جولایی

عضو اصلی هیأت مدیره
1

حسین شمشیری شورباخورلو

عضو اصلی هیأت مدیره
1

علی بیاتی

عضو اصلی هیأت مدیره
1

ابراهیم جامعی

عضو اصلی هیأت مدیره
رسانه جدید

اسحاق فرشیدی

عضو اصلی هیأت مدیره
1

جمشید شریفی

عضو علی البدل هیأت مدیره
رسانه جدید

محمد شفیع مؤذنی

عضو علی البدل هیأت مدیره
1

علیرضا یوسفی

دبیر هیأت مدیره