1

مسعود زردویان

رئیس هیأت مدیره
1

هادی هاشم زاده فرهنگ

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره
1

حسین شمشیری شورباخورلو

عضو اصلی هیأت مدیره
1

علی بیاتی

عضو اصلی هیأت مدیره
1

مهدی حیدر نژاد

عضو اصلی هیأت مدیره
1

ابراهیم جامعی

عضو علی البدل هیأت مدیره
1

جمشید شریفی

عضو علی البدل هیأت مدیره
1

محمدرضا جولایی

عضو علی البدل هیأت مدیره
1

علیرضا یوسفی

دبیر هیأت مدیره