1

مسعود زردویان

عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره
1

هادی هاشم زاده فرهنگ

عضو اصلی، نایب رئیس هیأت مدیره
1

محمدرضا جولائی

عضو اصلی هیأت مدیره
1

حسین شمشیری شورباخورلو

عضو اصلی هیأت مدیره
1

ابراهیم جامعی

عضو اصلی هیأت مدیره
1

علی بیاتی

عضو اصلی هیأت مدیره
رسانه جدید

اسحاق فرشیدی

عضو اصلی هیأت مدیره
1

جمشید شریفی

عضو علی‌البدل هیأت مدیره
رسانه جدید

محمد شفیع مؤذنی

عضو علی‌البدل هیأت مدیره
1

علیرضا یوسفی

دبیر هیأت مدیره