رسانه جدید

احمد باهــوش

مدیرعامـل و نایب رئیس هیأت مدیره
1

محمدرضا جولائی

عضو اصلی هیأت مدیره
1

حسین شمشیری شورباخورلو

عضو اصلی هیأت مدیره
1

ابراهیم جامعی

عضو اصلی هیأت مدیره
1

علی بیاتی

عضو اصلی هیأت مدیره
رسانه جدید

اسحاق فرشیدی

عضو اصلی هیأت مدیره
1

جمشید شریفی

عضو علی‌البدل هیأت مدیره
رسانه جدید

محمد شفیع مؤذنی

عضو علی‌البدل هیأت مدیره
رسانه جدید

حسن فرهادی

دبیر هیأت مدیره