مجتمع گاز پارس جنوبی/معرفی شرکت/دستاوردها و افتخارات

دستاوردها و افتخارات

·           دریافت تندیس بلورین در سومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز در سال 1398

·         دریافت تقدیر نامه 5 ستاره در دومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز در سال 1397

·         دریافت تقدیر نامه 4 ستاره در اولین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت در سال 1396

·     دریافت تقدیر نامه 3 ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی در جایزه ملی تعالی سازمانی در سال 1394

-           تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه شامل:

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001:2015) ، استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست (ISO14001:2015)، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS18001:2007) و سیستم مدیریت  HSE-MS برای کل مجتمع و پالایشگاه های اول تا پنجم در سال 1398

·     تمدید اعتبار گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت وپژه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ISO/TS29001:2010  برای کل مجتمع و پالایشگاه های اول تا پنجم در سال 1398

·     تمدید گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011 برای پالایشگاه های اول تا پنجم در سال 1398

·     دریافت گواهینامه ویرایش جدید سال 2018 استانداردهای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ISO10002:2018 ، ISO10004:2018  در سطح کل مجتمع در سال 1398

·     تمدید اعتبار گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش ISO10015:1999 در سطح کل مجتمع در سال 1398

·        دریافت تندیس سیمین نظام پیشنهادها در اولین جشنواره سرآمدی شرکت ملی گاز در اسفند ماه 94

·        دریافت تندیس سیمین نظام پیشنهادها در جشنواره ملی نظام پیشنهادها در سطح کشور در سال 92

·        دریافت تندیس سیمین در پنجمین جشنواره نظام پیشنهادها شرکت ملی گاز در سال 92 

·        دریافت تندیس برنزین در جشنواره ملی نظام پیشنهادها در سطح کشور در سال91

·        دریافت تندیس برنزین در همایش و جشنواره نظام پیشنهادهای شرکت ملی گاز در سال91

·        دریافت لوح تقدیرنامه چهار ستاره در سال 90 در جشنواره ملی نظام پیشنهادها در سطح کشور

·        دریافت لوح تقدیرنامه تعهد به تعالی سازمانی در سال 90 در جشنواره نظام پیشنهادها شرکت ملی گاز