·     دریافت گواهینامه ویرایش جدید ساال 2015 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 برای کل مجتمع و پالایشگاه های اول تا پنجم در سال 1397

·     دریافت گواهینامه ویرایش جدید ساال 2015 استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست  ISO9001:2015 برای کل مجتمع و پالایشگاه های اول تا پنجم در سال 1397

·     تمدید اعتبار گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001:2007 برای کل مجتمع و پالایشگاه های اول تا پنجم در سال 1397

·     تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت  HSE-MS برای کل مجتمع و پالایشگاه های اول تا پنجم در سال 1397

·     تمدید اعتبار گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت وپژه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ISO/TS29001:2010  برای کل مجتمع و پالایشگاه های اول تا پنجم در سال 1397

·     دریافت گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011 برای پالایشگاه های اول تا سوم و تمدید اعتبار آن برای پالایشگاه های چهارم و پنجم در سال 1396

·     تمدید اعتبار گواهینامه استانداردهای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ISO10002:2014 ، ISO10004:2012  

در سطح کل مجتمع در سال 1397

·     تمدید اعتبار گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش ISO10015:1999 در سطح کل مجتمع

در سال 1397

·     کسب تقدیر نامه 3 ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی در سیزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی در سال 1394

    ·     کسب تقدیر نامه 4 ستاره در دومین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت در سال 1396