فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
فراخوان استعلام تامین فوری core engine توربین زیمن ۹ شهریور ۱۴۰۱ مناقصه
توربین زوریا ۸ شهریور ۱۴۰۱ فراخوان