فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه فراخوان استعلام تامین فوری core engine توربین زیمن ۹ شهریور ۱۴۰۱
فراخوان توربین زوریا ۸ شهریور ۱۴۰۱