فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
99/2077tajdid ۲۶ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/2070tajdid ۲۶ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/035tajdid ۱۹ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/039 ۱۹ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/007R9 ۱۹ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/005R9 ۱۹ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
98/181 ۱۹ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/5070 ۱۷ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/033 ۱۵ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/027 ۱۵ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/024 ۱۵ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/08R4 ۱۹ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/07R4 ۱۹ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/05R4 ۱۹ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/026 ۱۵ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/003R2 ۱۵ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/7030 ۱۴ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/005R10 ۱۱ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/003R10 ۱۱ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/016 ۸ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
98/044R5 ۸ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
98/013R1 tajdid ۷ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
98/005R1 tajdid ۷ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/9028tajdid ۵ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
98/7022tajdid ۳ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/041 ۳ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/022 ۳ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
98/37R4 tajdid ۲۸ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
98/017R1 tajdid ۳ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/10012 ۵ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/10009 ۷ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/003R9 ۲۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/023 ۲۶ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/3075 ۳۰ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/040 ۲۶ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/046 ۲۶ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/045 ۲۶ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/043 ۲۶ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/047 ۲۴ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/042 ۲۴ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/044 ۲۴ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه شناسایی مشاور/پیمانکار ۶ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
99/002R3 ۱۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه