فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
98/857tajdid ۲۳ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/036 ۱۶ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/8007 ۱۶ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/3076 ۱۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/006 ۱۳ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
98/035 ۱۳ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
98/018tajdid ۱۳ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
98/116tajdid ۱۳ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/2075tajdid ۲۰ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/9031 ۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/10008 ۱۵ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/10007 ۱۵ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/005R5 ۱۲ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/001R5 ۱۲ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
98/043R5 ۱۲ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/01R4 ۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/007R10 ۷ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/009R2 ۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/008R2 ۶ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
98/087tajdid ۲ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/9026 ۱ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/001R8 ۳ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/9028tajdid ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/2074 ۷ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
99/007R2 ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/006R2 ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/005R2 ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/004 ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/5067 ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
98/016R9 ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/2076 ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/2077 ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/4081 ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/9030 ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه