فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
98/7022 tajdid ۲۴ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
98/843tajdid ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/009 ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/1062 ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/04R4 ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
98/061 ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/002 ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/034 ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/4079 ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/9028tajdid ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/004R9 ۹ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/4068 tajdid ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/003R3 ۸ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/010 ۲ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
98/175 ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/012R2 tajdid ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/2071 tajdid ۳ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/004R2 ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/2070 tajdid ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/001R9 ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/1065 ۴ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
99/1064 ۲۷ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/4077tajdid ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/016 ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه