فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
99/021 ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/4083 ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/016 R3 tajdid ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/004R5 ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/033R5 ۹ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/881 ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/005 ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/153 ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/017 ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/004tajdid ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/9025 tajdid ۵ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/5066 ۵ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/014R9 Tajdid ۲ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/2072 ۶ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/2075 ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/868 ۳۱ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
98/882 ۳۱ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
98/871 ۳۱ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
98/135 ۲۹ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/008 ۲۶ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
98/873tajdid ۲۸ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
98/872tajdid ۲۸ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/4078 ۲۱ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/001R3 ۲۱ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/004R9 ۲۱ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
99/009 ۱۸ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
98/082 ۱۸ تیر ۱۳۹۹ مناقصه