فهرست مناقصه ها و مزایده ها

نوععنوانشمارهتاریخ پایان
مناقصه 98/006R10 ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/019R1 ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 99/002R9 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 99/001R9 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/003R5 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 99/004 ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/011R1Tajdid ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/041 ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 96/003R3 ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/014R1 ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/6027 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/127 tajdid ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/021R2 ۷ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/017R1 ۷ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/012R1 tajdid ۷ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/857 tajdid ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/3071 ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/151 ۶ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/862 Tajdid ۷ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/1056 ۶ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/1061 ۶ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/042 ۳ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 99/3072 tajdid ۷ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/123 ۱ خرداد ۱۳۹۹
مناقصه 98/016R9 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/001 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/3070 tajdid ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/130 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/37R4 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/134 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/133 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/136 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/121 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه مواد شیمیایی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/108 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/015R9 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/014R9 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/178 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 98/36r4 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مناقصه 97/030 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹