فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
98/006R10 ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/019R1 ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/002R9 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/001R9 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/003R5 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/004 ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/011R1Tajdid ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/041 ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
96/003R3 ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/014R1 ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/6027 ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/127 tajdid ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/021R2 ۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/017R1 ۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/012R1 tajdid ۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/857 tajdid ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/3071 ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/151 ۶ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/862 Tajdid ۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/1056 ۶ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/1061 ۶ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/042 ۳ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/3072 tajdid ۷ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/123 ۱ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
98/016R9 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/001 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/3070 tajdid ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/130 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/37R4 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/134 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/133 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/136 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/121 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
مواد شیمیایی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/108 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/015R9 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/014R9 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/178 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
98/36r4 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
97/030 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه