فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
99/7029 ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/025R10 ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/10013 ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/2073tajdid ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/3079tajdid ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/8011 ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/2081 ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/001R1 ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/005R8 ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/004R8 ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/003R8 ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/5071 ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/4086 tajdid ۵ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/098 ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/099 ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/017R2tajdid مناقصه
99/018R1tajdid ۸ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/004R1 ۸ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/903 ۸ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/6034 تجدید ۵ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/9030tajdid ۴ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/023R10 ۴ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/022R10 ۴ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/016R9 ۶ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
97/022 ۲ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/025 ۲ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/003 ۲ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/100 ۲ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/3078 ۴ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/097 ۳۰ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/027 ۲۷ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/026 ۲۹ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/077 ۲۸ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/4084 ۲۷ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/4087tajdid ۲۳ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/088 ۲۷ دی ۱۳۹۹ مناقصه
98/086 ۲۵ دی ۱۳۹۹ مناقصه
98/166 ۲۵ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/2073 ۲ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/084 ۲۴ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/082 ۲۴ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/016R1 ۲۴ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/5069 ۲۲ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/095 ۲۴ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/094 ۲۴ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/093 ۲۴ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/092 ۲۴ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/015R1 ۲۴ دی ۱۳۹۹ مناقصه
99/087 ۲۴ دی ۱۳۹۹ مناقصه
98/044 ۱۸ دی ۱۳۹۹ مناقصه