فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
98/4080 ۱۷ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/4073 ۱۴ دی ۱۳۹۸ مناقصه
97/004 R2 tajdid ۱۴ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/035 ۱۲ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/132 ۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/110 tajdid ۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/24R4 ۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/08R4 ۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
97/010tajdid ۷ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/3066 ۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/3065 ۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/3064 ۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/839tajdid ۴ دی ۱۳۹۸ مناقصه
97/019tajdid ۴ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/058 ۷ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/006tajdid ۴ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/004tajdid ۴ دی ۱۳۹۸ مناقصه
97/018 ۴ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/6028 ۲ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/4070tajdid ۳ دی ۱۳۹۸ مناقصه
97/046 ۲ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/4074 ۳۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/2066 ۷ دی ۱۳۹۸ مناقصه
97/008R9tajdid ۳۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
97/022taidid ۳۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/4072tajdid ۲۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/022R5 ۲۴ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/128 ۲۴ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/011R2 ۲۳ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/062 ۲۱ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/119 ۲۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/837 tajdid ۲۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/838 tajdid ۲۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/2068 ۳۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
98/012R9 ۱۶ آذر ۱۳۹۸ مناقصه