فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
98/850 ۱۵ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/848 ۱۵ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/057 ۱۴ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/009R9 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/008R9 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/007R9 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/006R9 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/075 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/097 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/054 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/074 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/102 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/101 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/851 ۱۰ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
97/2058 ۲۰ مهر ۱۳۹۸ مزایده
98/006R5 ۸ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
96/003R3 ۷ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/089 ۹ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/19R4 ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/005 R5 ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/018 ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/16R4 ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
97/120 ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/847 ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/17R4 ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
97/013 R2 tajdid ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/006 R2 tajdid ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/15R4 ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/018 ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/838 ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/837 ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/836 ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/844 ۱ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/078 ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/004R2 ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/01R4 ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/4072 ۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
97/4070 ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/011tajdid ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/3059 ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/3061 Tajdid ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/845 ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/010 ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/3057 ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/3058 ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/6025tajdid ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/013 R5 ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/012R5 ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/2065 ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/2061 tajdid ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
97/091 ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
97/127 ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/066 ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/843 ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه