فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
98/06 R4 ۱۶ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/08R4 ۱۶ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
97/019 ۱۵ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/019 ۱۲ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/038 ۱۲ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/006R1 ۱۲ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/012 ۱۲ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/015 ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/011 R5 ۱۳ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/020 ۹ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/001 R2 ۸ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
97/2060 ۱۵ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/09 R4 ۸ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/6020 ۳ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/007 ۴ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/029 ۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/028 ۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/027 ۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/025 ۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
97/017 ۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/011 ۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
97/023 ۴ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
94/005 R2 ۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
98/8002 ۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
97/6023 ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/129 ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/127 ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/002R3 ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/030 ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/132 ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/026 ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/002 ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/032 ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
95/5034-3 tajdid ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه