فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
98/017R2 ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/018R2 ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/078 ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ مناقصه
98/051Tajdid ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/005R1tajdid ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/182 ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/162 ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/131 ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/179 ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/010R3 ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/019R2 ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/7022 ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/038 ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/32R4 ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/31R4 ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/29R4 ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/26R4 ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/01R4 ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/026Tajdid ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/013tajdid ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/169 ۹ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/148 ۸ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/049tajdid ۸ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/003R10 ۸ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/012R3 ۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/046Tajdid ۷ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/003 ۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/028 ۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/029 ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/073 ۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/119 ۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/141 ۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/4076 ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/002Tajdid ۳ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/088 ۳ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/145 ۳ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/007R9 ۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/009R9 tajdid ۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/079 ۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/008R3 ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/011R1 ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/016R2 ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
96/004tajdid ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/27R4 ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/28R4 ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/30R4 ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/1055 ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/1054 ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/3063 ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/3067 ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/2068 tajdid ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/2067tajdid ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
97/030 ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/087 ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/6029 ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/165 ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/004 R10 ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه