فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
98/007R2 ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/011R3 ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/019 ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/147 ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/146 ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/154 ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/005R3 ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/863 ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/123 ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
97/2056 tajdid ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/014 R2 ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/136 ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/4075 ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
96/4060 tajdid ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
97/4069 ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
97/4068tajdid ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/009R3 ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/129 ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/028R5 ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/4073tajdid ۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/013R1 ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/842tajdid ۸ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/010R1 ۸ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/006R2 ۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/005R2 ۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/9021tajdid ۵ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/852 ۵ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/014 R2 ۵ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/012R2 ۵ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/015 R2 ۵ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
96/013R2 tajdid ۵ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/058 ۲ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
98/14R4 ۲۹ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/859 ۲۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/013R2 ۲۶ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/007R3 ۲۶ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/013R9 ۲۳ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/858 ۲۱ دی ۱۳۹۸ مناقصه
98/25R4 ۱۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه