فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
97/058 ۱۷ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
97/033 ۱۰ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
97/057 ۵ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
97/052 ۶ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
97/003 R9 ۸ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
96/05 ۳ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
97/4064 ۶ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
97/003R3 ۳ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
93/001R3tajdid ۳ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
96/803 tajdid ۵ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
95/5034-2 tajdid ۳۰ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/805 tajdid ۲۸ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/7012 ۱۰ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
97/9012 ۲۵ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/001R5 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
96/057 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/036 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/027 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/045 ۲۱ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/044 ۲۱ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/040 ۲۱ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/026 ۲۱ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/051 ۱۹ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/049 ۱۹ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/005R9 ۱۹ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/1048 ۲۸ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/043 ۱۷ مهر ۱۳۹۷ مناقصه