فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
97/3051 ۲۱ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
97/9017 ۲۵ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/812 ۱۸ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/5049 - 1 ۱۶ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/4063 ۲۱ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/050 ۱۴ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/3052 tajdid ۱۴ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/034 ۷ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/002R3 ۷ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
95/767 tajdid ۱۴ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/9016 ۱۱ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/2055 ۱۲ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/002 R2 ۵ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/042 ۱ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/035 ۱ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
97/04 ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
96/8002 ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/001 R3 ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/024 ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/037 ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/014 ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/2054 ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
97/805 tajdid ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه