فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
97/5053 ۱۴ اَمرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/5054 ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/3050 ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/003 R2 ۶ اَمرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/5049 ۴ اَمرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/2051 tajdid ۸ اَمرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/4058tajdid ۳۱ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
96/798tajdid ۱ اَمرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/015R5 ۳۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
96/1045 tajdid ۶ اَمرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/01 ۲۴ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
96/1040 tajdid ۱ اَمرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/039 ۱۷ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
96/026 ۱۷ تیر ۱۳۹۷ مناقصه