فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
96/002R9 ۱۱ دی ۱۳۹۶ مزایده
96/5041 ۱۳ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/4060 ۲۳ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/792 ۱۳ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/6016 ۱۲ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/1040 ۱۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/2049 ۱۸ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/002 ۷ دی ۱۳۹۶ مزایده
96/039 ۷ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/2050 ۱۱ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/032 ۲۵ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
96/3048 ۲۱ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
96/5036 ۲۰ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
96/5039 ۱۹ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
96/4059 ۲۶ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
96/790 ۱۹ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
96/025 ۱۸ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
96/013 ۱۸ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
96/784 ۱۹ آذر ۱۳۹۶ مناقصه