فهرست مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
96.791 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
96/795 ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
96/1045 ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
96/800 ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
96/070 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
96/5048 ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
96/036 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/071 ۵ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
R5/96/006 ۶ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/067 ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
96/014 ۶ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
96/2053 ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
96/2051 ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
96/2050 tajdid ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
96/070 ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/5047 ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/009R5 ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
96/4061 ۶ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
96/5045 ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/015 ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/043 ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/04 ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/02 ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
96/2049 tajdid ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
96/4056 ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه