جزییات مناقصه و مزایده

خرید P/F MECANICAL SEAL

مناقصه

98/018R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید P/F MECANICAL SEAL

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید P/F MECANICAL SEAL

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 204.97 e9ec80e0-c162-4bdb-995b-825a7a1f1df6.pdf
آگهی سایت 118.66 e58ceace-11a6-4abb-a6c8-83e63baa789f.pdf