جزییات مناقصه و مزایده

" RGA(RETEACTABLE GROUNDING ASSEMBLE "

مناقصه

98/079

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" RGA(RETEACTABLE GROUNDING ASSEMBLE "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" RGA(RETEACTABLE  GROUNDING  ASSEMBLE  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 207.50 c0001f95-e3ac-4275-bbbe-28f2e12aeea3.doc
آگهی سایت 81.00 01f5f275-51cf-4e08-9a57-f90ca185bd58.doc