جزییات مناقصه و مزایده

PLATES OF DESALINATION (کالای ایرانی مورد تایید میباشد)

مناقصه

98/011R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PLATES OF DESALINATION (کالای ایرانی مورد تایید میباشد)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

PLATES OF DESALINATION   (کالای ایرانی مورد تایید میباشد)