جزییات مناقصه و مزایده

PRESSURE SAFETY RELIEF VALVES (PSV ANDERSON GREENWOOD)

مناقصه

98/27R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PRESSURE SAFETY RELIEF VALVES (PSV ANDERSON GREENWOOD)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

PRESSURE SAFETY RELIEF VALVES (PSV ANDERSON GREENWOOD)