جزییات مناقصه و مزایده

ایستگاه اندازه گیری آنلاین پارامترهای دود کش

مناقصه

98/28R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ایستگاه اندازه گیری آنلاین پارامترهای دود کش

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ایستگاه اندازه گیری آنلاین پارامترهای دود کش