جزییات مناقصه و مزایده

خدمات بهره برداری ، نمونه برداری و تنظیفات صنعتی پالایشگاه سوم

مناقصه

98/3063

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات بهره برداری ، نمونه برداری و تنظیفات صنعتی پالایشگاه سوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات بهره برداری ، نمونه برداری و تنظیفات صنعتی پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 440.50 af770a67-d943-4730-8ee7-610b750ecb91.DOC
آگهی روزنامه 280.00 2b264d58-c87f-4d4a-8693-ed7868866691.DOC
گزارش شناخت 149.50 92291ba9-620b-4637-a78c-67d821227c74.doc
ارزیابی کیفی 2157.06 85a5a6ef-5589-4ae5-8b95-75f8060b4372.pdf