جزییات مناقصه و مزایده

عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستمهای ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و آتش نشانی پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/3067

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستمهای ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و آتش نشانی پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

عملیات پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستمهای ایمنی  ، بهداشت ، محیط زیست و آتش نشانی پالایشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 122.50 a41e7e8c-eabd-45f1-9b33-24eb4a889226.doc
آگهی روزنامه 277.50 24c6d40a-75b1-41cf-b04d-a6fd1ef3ceb9.DOC
ارزیابی کیفی 2000.80 f4fe5064-a747-4582-8a0d-ca2d94794dff.pdf
آگهی سایت 443.50 9ff2ebaf-86ce-4e47-9b6b-bce4acbe5563.DOC