جزییات مناقصه و مزایده

خرید سنسور تشخیص گاز متان

مناقصه

98/004 R10

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید سنسور تشخیص گاز متان

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید سنسور تشخیص گاز متان

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 177.54 695bb32f-fe7e-44fd-9a81-aace13ff419f.pdf
ارزیابی کیفی 329.50 ecf96584-ba81-4093-a449-be4007cf517d.doc
آگهی سایت 215.00 572cd87b-a749-42cb-840a-200dcc243a45.doc