جزییات مناقصه و مزایده

خدمات تنظیفات صنعتی، نمونه برداری، حمل، تخلیه و تزریق مواد شیمیایی پالایشگاه چهارم

مناقصه

98/4075

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات تنظیفات صنعتی، نمونه برداری، حمل، تخلیه و تزریق مواد شیمیایی پالایشگاه چهارم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات تنظیفات صنعتی، نمونه برداری، حمل، تخلیه و تزریق مواد شیمیایی پالایشگاه چهارم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 276.00 6cff3d2e-2dce-42cc-83fe-69f9dfc31694.doc
ارزیابی کیفی 1777.28 882a8894-8e37-4f62-96af-e8d067e47cc7.pdf
آگهی سایت 242.32 73a0bdf8-197d-411c-a989-290db672dac9.pdf