جزییات مناقصه و مزایده

اجرای سامانه PIMS پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

96/4060 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اجرای سامانه PIMS پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی


 اجرای سامانه PIMS  پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 162.07 e41975f3-1d2a-4689-8fe7-62dd8dedc1d3.pdf
آگهی روزنامه 276.00 a03171f8-627a-4445-bd4a-c618fbb0f669.doc
ارزیابی کیفی 3687.23 cf2b70e5-9de7-4253-8cad-41a948ccbe53.pdf
آگهی سایت 523.46 2f20b1d1-d71e-4b98-82fd-a45275b63772.pdf