جزییات مناقصه و مزایده

ارسال آب ترش از واحد 104 به واحد 103 فازهای 678 پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/4068tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

ارسال آب ترش از واحد 104 به واحد 103 فازهای 678 پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ارسال آب ترش از واحد 104 به واحد 103 فازهای 678 پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 118.87 643c7787-5cb4-4485-9571-648090cd7f01.pdf
ارزیابی کیفی 1078.44 6ae37852-c67d-4c6f-939e-3264d295fee4.pdf
آگهی روزنامه 276.00 93a8c81b-2713-40a1-b727-b9fbc85e3b88.doc
آگهی سایت 518.06 2bb23bec-2676-4993-9da3-5da07e9d2ace.pdf