جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/842tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 272.50 647297b8-cf45-47d4-9cd6-a83cc7880b8f.doc
ارزیابی کیفی 122.18 4affec79-d449-4b05-a4ad-86ec6b915364.pdf