جزییات مناقصه و مزایده

خرید CHECK & GATE VALVE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/014 R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید CHECK & GATE VALVE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید  CHECK & GATE VALVE  پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 230.14 7f35d3be-e976-499f-849a-b133f7914d1e.pdf
آگهی سایت 101.56 45139867-6e3d-448a-9b45-c97ccbd46770.pdf