جزییات مناقصه و مزایده

خرید P/F GAS RECTCLE COMPRESSOR.RECIP”TERMODIN”

مناقصه

98/015 R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید P/F GAS RECTCLE COMPRESSOR.RECIP”TERMODIN”

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید     P/F GAS RECTCLE COMPRESSOR.RECIP”TERMODIN”

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 239.47 f0dd1689-52d5-4592-bb49-ccbe763ba88c.pdf
آگهی سایت 260.21 280b10e5-6ff7-4074-a123-a59e0ffba95f.docx