جزییات مناقصه و مزایده

خدمات مشاوره استقرارسیستم مدیریت انرژی مبتنی برISO 50006:2014 و ISO 50001:2018 در هشت پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/859

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات مشاورهاستقرارسیستم مدیریت انرژی مبتنی برISO 50006:2014 و ISO 50001:2018 در هشت پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات مشاورهاستقرارسیستم مدیریت انرژی مبتنی برISO 50006:2014 و ISO 50001:2018 در هشت پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 28.92 6dbf2585-e54c-48fc-b837-f8d5ece7c4a9.docx
ارزیابی کیفی 197.60 c8c43d8f-8be0-43d0-96b8-0c40ca963914.pdf
گزارش شناخت 164.19 cdc8eff6-b764-4fa5-b072-2973dea5045c.pdf
آگهی سایت 166.95 3e1c41b4-eb9f-415f-b684-d3b1c271e968.pdf