جزییات مناقصه و مزایده

Chanscope ІІ dew point Tester

مناقصه

98/013R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

Chanscope ІІ dew point Tester

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

Chanscope ІІ dew point Tester

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 280.34 759829ac-fe98-4074-9485-ac869d5a02e9.pdf
آگهی سایت 145.25 557a3b75-ea92-4d57-9bad-eacedd4b956e.pdf