جزییات مناقصه و مزایده

طراحی، خرید، حمل و نصب سازه و کلیه اجزا 64 دستگاه آسانسور مربوط به شهرکهای 2500 واحدی شهید تندگویان و 372 واحدی مجتمع مسکونی پارس جم به صورت EPC

مناقصه

98/839tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

طراحی، خرید، حمل و نصب سازه و کلیه اجزا 64 دستگاه آسانسور مربوط به شهرکهای 2500 واحدی شهید تندگویان و 372 واحدی مجتمع مسکونی پارس جم به صورت EPC

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

طراحی، خرید، حمل و نصب سازه و کلیه اجزا 64 دستگاه آسانسور مربوط به شهرکهای 2500 واحدی شهید تندگویان و 372 واحدی مجتمع مسکونی پارس جم به صورت EPC

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 67.62 6a85834a-1364-4b3e-810e-5d75a0f3a5d6.pdf
فرم خود اظهاری 100.32 286aed6b-e253-4ed2-9f7e-9f51792bc93f.PNG
آگهی روزنامه 65.83 78ad66bb-e490-4858-ac06-55acca74409b.pdf
ارزیابی کیفی 2358.57 551e9005-5196-41a4-8601-3e220d0348d3.pdf
آگهی سایت 752.23 d3de5461-09d6-408a-b402-7cff49e0c132.pdf