جزییات مناقصه و مزایده

AIR FILTER REGULATOR

مناقصه

98/004tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

AIR FILTER REGULATOR

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

AIR  FILTER  REGULATOR

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 193.50 67eb5c1b-13e6-4f4d-80b4-db87bae66e46.doc
آگهی سایت 81.00 4f143f93-c6dc-4ea3-8003-23b26b97b67d.doc