جزییات مناقصه و مزایده

خرید P/F Coupling Vulkan: Flex Element پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/011R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید P/F Coupling Vulkan: Flex Element پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید P/F Coupling Vulkan: Flex Element پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 237.88 24e9fac6-f15f-4f92-b23b-56cdd7281fcb.pdf
آگهی سایت 101.48 f15ac523-2c08-47cc-8dee-973117feab8a.pdf