جزییات مناقصه و مزایده

تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کمپ های مسکونی سایت شرقی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/837 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کمپ های مسکونی سایت شرقی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کمپ های مسکونیسایت شرقی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 41.78 87b8dd48-15ac-4937-b49a-b3f363288299.pdf
آگهی سایت 727.54 fa57d493-4845-49b6-a7f0-b13e0567ce4f.pdf