جزییات مناقصه و مزایده

تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کمپ های مسکونی سایت غربی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/838 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کمپ های مسکونی سایت غربی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کمپ های مسکونی سایت غربی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 41.85 db188f35-b2f3-4b7e-af0f-f1168f563d0d.pdf
آگهی سایت 712.52 951ebad9-7557-4dfc-9d38-82bd6beb8eeb.pdf