جزییات مناقصه و مزایده

خرید: FLAME SCANNER

مناقصه

98/006R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید: FLAME SCANNER

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید: FLAME SCANNER


عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.86 d14f2b7a-0140-41aa-b601-21354e7fbc45.docx
آگهی سایت 45.66 f3c98e2c-1549-4dbd-8008-ae23520bf18e.docx