جزییات مناقصه و مزایده

خرید P/F:PRESSURE TRANSMITTER"ABB" SERIES:2600T پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/010R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید P/F:PRESSURE TRANSMITTER"ABB" SERIES:2600T پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید P/F:PRESSURE TRANSMITTER"ABB" SERIES:2600T  پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 243.41 047f26dc-e7cb-4498-afce-e0c158729810.pdf
آگهی سایت 259.46 ae5bfe67-6e4d-400a-be9c-1d4a74c14ee4.docx