جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تأ سیسات پالایشگاه هفتم، شامل فازهای 17 و 18 پارس جنوبی و عملیات مشترک (تأسیسات آبرسانی شماره 2 و ایستگاه‌ تقلیل فشار)

مناقصه

96/7010

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تأ سیسات پالایشگاه هفتم، شامل فازهای 17 و 18 پارس جنوبی و عملیات مشترک (تأسیسات آبرسانی شماره 2 و ایستگاه‌ تقلیل فشار)

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تأ سیسات پالایشگاه هفتم، شامل فازهای 17 و 18 پارس   جنوبی و عملیات مشترک (تأسیسات آبرسانی شماره 2 و ایستگاه‌ تقلیل فشار)

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 32.46 35c3062d-467d-4583-97a5-a6b784da7ef9.docx
آگهی سایت 137.62 3490e981-b9e1-4557-a558-7a4f5746f694.docx
گزارش شناخت 63.82 3a9efe02-1c73-4e8b-a4a6-6e526d440e99.docx
اسناداستعلام ارزیابی کیفی 263.19 ae66ba43-4457-489d-8d13-4a83f8f57113.docx