جزییات مناقصه و مزایده

به روزرسانی سیستم YOKOGAWA EXAQUANTUM PIMS پالایشگاه پنجم با لایسنس جدید

مناقصه

97/5057 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

به روزرسانی سیستم YOKOGAWA EXAQUANTUM PIMS پالایشگاه پنجم با لایسنس جدید

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

به روزرسانی سیستم YOKOGAWA EXAQUANTUM PIMS   پالایشگاه پنجم با لایسنس جدید

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 133.48 46f58734-f894-479e-9ad5-4074e7d56740.pdf
آگهی روزنامه 74.46 a793b12f-d792-48a6-8077-c262e763eb2d.pdf
ارزیابی کیفی 1617.93 696c8b81-f360-4376-8b32-a478fbce49ff.pdf
آگهی سایت 604.95 fbc6f1c2-f4d2-4c4b-b8e2-bf1f52edf82c.pdf