جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مستغلات در بخش های تاسیساتی و ساختمانی شهرک توحیدمجتمع مسکونی پارس جم

مناقصه

98/854

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات مستغلات در بخش های تاسیساتی و ساختمانی شهرک توحیدمجتمع مسکونی پارس جم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات مستغلات در بخش های تاسیساتی و ساختمانی شهرک توحیدمجتمع مسکونی پارس جم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 262.76 c486bc4e-afe0-4c11-9c6c-e550b4938038.pdf
آگهی روزنامه 511.33 40a30865-c2cf-4553-b439-d75033998668.pdf
آگهی سایت 252.39 2ef76f66-0489-4ee6-b74b-908f40150a2a.pdf