جزییات مناقصه و مزایده

تهیه تجهیزات و اجرای شبکه آب آتشنشانی انبارهای متمرکز

مناقصه

97/824tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه تجهیزات و اجرای شبکه آب آتشنشانی انبارهای متمرکز

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تهیه تجهیزات و اجرای شبکه آب آتشنشانی انبارهای متمرکز

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 45.57 7b7a589c-fc0a-4dba-9c19-2da971e79db0.pdf
آگهی سایت 635.38 1666a83b-de97-49f8-a6b5-bc8089f299af.pdf