جزییات مناقصه و مزایده

طراحی, خرید ,حمل و نصب سازه و کلیه اجزاء ٦٤ دستگاه آسانسور مربوط به شهرک های ٢٥٠٠ واحدی شهید تندگویان و ٣٧٢ واحدی مجتمع مسکونی پارس جم به صورت EPC

مناقصه

98/839

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

طراحی, خرید ,حمل و نصب سازه و کلیه اجزاء ٦٤ دستگاه آسانسور مربوط به شهرک های ٢٥٠٠ واحدی شهید تندگویان و ٣٧٢ واحدی مجتمع مسکونی پارس جم به صورت EPC

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

طراحی, خرید ,حمل و نصب سازه و کلیه اجزاء ٦٤ دستگاه آسانسور مربوط به شهرک
های ٢٥٠٠ واحدی شهید تندگویان و ٣٧٢ واحدی مجتمع مسکونی پارس جم به صورت
EPC

عنوان اندازه (KB)
مشارکت نامه 52.41 b2095e40-2737-4a06-ba2f-27e6bcc50208.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 284.26 9cc8f99a-0677-46ab-b30c-5ca7e72d098e.docx
فرم خود اظهاری 100.32 26ac32e9-23bb-4f9e-baad-359af66a35ee.PNG
آگهی روزنامه 47.55 88414316-aa93-4aad-b412-39b73fda53ee.pdf
آگهی سایت 655.24 ca5a7a37-d3c4-4ac0-863c-c041ce89b2b2.pdf